Kjønnsbalanse på jobben som bevisst strategi

Kjønnsbalanse på jobben som bevisst strategi

Det norske arbeidsmarkedet er tydelig kjønnsdelt. Selv om kvinner og menn har tilnærmet lik yrkesdeltakelse, jobber de innenfor ulike yrker, næringer og sektorer. En forskningsrapport skrevet av Ragnhild Steen Jensen og Beate Sletvold Øistad undersøker om virksomheters organisering og kultur bidrar til å opprettholde kjønnsskiller, og hva det eventuelt er ved virksomheters organisering og kultur som bidrar til å opprettholde kjønnsskiller, og hva som kan bidra til endring. Et hovedfunn i studien er at alle deltakende virksomheter mener at et kjønnsblandet arbeidsmiljø er et gode i seg selv. Det vektlegges at det å ha både kvinner og menn blant de ansatte bidrar til at tonen på arbeidsplassen endres, og at arbeidsmiljøet bli bedre for alle.

I følge Sodexo er det store fordeler for bedrifter som oppnår en kjønnsbalanse på arbeidsplassen. Undersøkelser Sodexo har gjennomført viser at jevn kjønnsbalanse skaper større vekst. Den ideelle balansen ligger på en kjønnsfordeling mellom 40 og 60 prosent. Her er det viktig å presisere at det ikke handler om at det ene kjønnet er bedre enn det andre, men at kjønnsbalanse er nøkkelen til suksess. Dette innebærer bedre finansielle resultater, fornøyde ansatte og lojale kunder.

Så når «alle» mener at en jevn kjønnsfordeling er riktig, hvorfor er forskjellene fortsatt så store, spesielt i enkelte bransjer? Mangler det bevisste strategier for å redusere kjønnsforskjellene?

En av våre kunder har tatt dette på alvor. Dette er en mannsdominert produksjonsbedrift som nå går ut med at det er ønskelig med økt kjønnsbalanse. Bedriften har tre stillinger utlyst for tiden i typiske mannsdominerte roller, hvor det innledningsvis står følgende:

«Vi rigger for fremtiden med å ansette personer med kompetanse som vil være med og drive oss videre. Vi har tro på at også mangfold blant våre medarbeidere er en styrke, og ønsker derfor å nå flere kvinner, slik at vi i større grad kan bygge et likestilt arbeidsmiljø. Kvinner oppfordres dermed spesielt til å søke, men alle med passende kompetanse er selvfølgelig velkommen som søkere.»

Dette er en bevisst strategi som både forplikter eksternt og internt. Dette heier vi på!

Ønsker du bistand fra dinHR i rekrutteringsprosesser? Les mer her om vår tilnærming.

Kine Aasheim
kine@dinhr.no