HR-leveranser

Effektivt og forutsigbart HR arbeid

HR-verdikjeden er omfattende. Nedenfor er et utsnitt av hvilke prosesser dinHR kan bistå i. La dinHR avlaste deg i dine HR prosesser!

Velg tjenester etter bedriftens behov

LEVERANSEOMRÅDER
Rådgivning ifht lov- og avtaleverk
Lederstøtte, hva bør gjøres når
Lederutvikling
Fortløpende personaladministrative oppgaver (ansettelseskontrakter, personalarkiv etc)
Ansatte som leverer under forventet
Den vanskelige (men nødvendige) samtalen
Sykefraværsoppfølging (inkl. møter på/med NAV etter behov)
Medarbeiderundersøkelser
Utarbeide skreddersydd mal, plan for gjennomføring og opplæring knyttet til medarbeidersamtaler
Kompetansekartlegging og kartlegging av fremtidig kompetansebehov
Utarbeidelse av stillingsbeskrivelser
Utarbeidelse av personalhåndbok
Utarbeidelse av HMS-system
Rutiner for god medarbeideroppfølging
Tilsyn fra offentlige tilsynsmyndigheter
Coaching av ledere for å bli en enda bedre leder
Coaching av ansatte (som synes endring kan være vanskelig, relasjonen ansatt/leder eller ansatte/kollega, i konflikt etc)
Rekruttering
Analyse av HR IT systemer – hva har organisasjonen i dag, restimplementering, fasilitering av anskaffelse av HR system
Nedbemanning
Konflikthåndtering
Prosedyrer
Roller
Testing ifm medarbeiderutvikling og rekruttering (Cut-e)
Omorganisering

dinHR tilbyr også

  • KARRIERECOACHING

  • Ivareta ansatte i omstilling og behov for endring med å tilby karrierecoaching!
  • HR UTLEIE

  • dinHR leier ut HR kompetanse til din virksomhet i en kortere eller lengre periode.

    .

  • HR RAMMEAVTALE

  • Avtale om fast timetall i definert periode med definerte HR oppgaver for virksomheter. F. eks 4 timer fast siste dag i mnd ute på bedriften.

Pris vil være avhengig av omfang og varighet. Ta kontakt for tilbud tilpasset behov i din virksomhet.

Se flere produkter fra dinHR:
HR PARTNER

HR FOR HIRE

KARRIERECOACHING

LEVERANSER

COACHING

KURS

TESTING - CUT-E

PRODUKTARK